Όροι Χρήσης

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι:

1. Το site της SINE TECHNOLOGIES είναι σύστημα επικοινωνίας της «SINE TECHNOLOGIES O.E.» με τo κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του Διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες.

2. Η SINE TECHNOLOGIES δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της.

3. Η SINE TECHNOLOGIES θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων και των πελατών της, που θα έρθουν εις γνώση της βάση των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής της σχέσης με αυτούς.

4. Η SINE TECHNOLOGIES μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης μας ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.

5. Η SINE TECHNOLOGIES δικαιούται επίσης (εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή μου) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της SINE TECHNOLOGIES ή επιχειρήσεων με τις οποιες η SINE TECHNOLOGIES έχει συνεργασία), την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα, και την προώθηση από απόσταση προιόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαι τέρω επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

6. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από εμένα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων μου, η SINE TECHNOLOGIES δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων μου. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην δική μου ευθύνη να μελετώ προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσω προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.

7. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων μου βάση του άρθρου 13 του νόμου 2472/97.

8. Σε περίπτωση που οι παραπάνω όροι υποστούν ουσιαστική μεταβολή, η SINE TECHNOLOGIES θα ενημερώνει τους πελάτες της και τους επισκέπτες των ηλεκτρονικών της σελίδων μέσω ανακοινώσεων σε αυτές.

Για οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με την πολιτική της SINE TECHNOLOGIES σε θέματα εμπιστευτικότητας επικοινωνήστε στέλνωντας e-mail στη διεύθυνση privacy@sine.gr