Υλικά Θωράκισης

Μέσω της Sine Technologies διατίθενται στην ελληνική αγορά υλικά θωράκισης από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του γερμανικού οίκου YShield. Διατίθεται ποικιλία υλικών τόσο σε μορφή (χρώμα για τους τοίχους, μεμβράνες για τα τζάμια, ρολό για επιτοίχια εγκατάσταση) όσο και σε επίπεδα προστασίας. Ανάλογα με το χώρο και τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που υπάρχουν στον υπο θωράκιση χώρο έμπειροι συνεργάτες της Sine Technologies μπορούν να σας προσφέρουν μία λύση ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης ενώ ειδικό συνεργείο μπορεί να αναλάβει και την υλοποίηση της θωράκισης. Σε κάθε περίπτωση η αποτελεσματικότητα της θωράκισης πιστοποιείται με τη διεξαγωγή μετρήσεων πριν και μετά την υλοποίηση.
Παραδείγματα περιπτώσεων που είναι αποτελεσματική μία θωράκιση είναι η γειτνίαση με κάποια κεραιοσυστήματα ή καλώδια του δικτύου υψηλής τάσης της ΔΕΗ ή η ύπαρξη μετασχηματιστή μέσης τάσης της ΔΕΗ εντός κάποιου κτιρίου. Όλες αυτές οι περιπτώσεις αλλά και πολλές άλλες αντιμετωπίζονται με κατάλληλη θωράκιση του χώρου.